Pelaaja Ensin -yhteenveto 2021 | Iitti Golf

Pelaaja Ensin -yhteenveto 2021

Petri Lehtonen Suomen Golfliitosta saapui torstaina 9. syyskuuta Iitti Golfiin Golfliiton tuottaman Pelaaja Ensin – asiakastyytyväisyyskyselyn palautekatsaukseen.

Pelaaja Ensin - yhteenveto


Petri Lehtonen Suomen Golfliitosta saapui torstaina 9. syyskuuta Iitti Golfiin Golfliiton tuottaman Pelaaja Ensin – asiakastyytyväisyyskyselyn palautekatsaukseen. Kauden 2021 aikana kysely on lähetetty sekä Iitti Golfin kentällä vierailleille vieraspelaajille että Iitin Golfseuran jäsenille.


Kyselyssä käsitellyt palvelualueet: Kenttä, harjoitusalueet, klubi, yleinen tunnelma yhteisössä sekä johto ja palvelu.


Jäsenkyselyyn vastasi kaikkiaan 95 Iitin Golfseuran jäsentä, vastausprosentin koko jäsenistöstä ollen näin 19 %. Vastausprosentti on alhainen ja kuvaa aktiivijäsenten mielipidettä.


Vieraspelaajakyselyyn kertyi vastauksia 10.10. mennessä kaikkiaan 330 kappaletta. Määrä on alhaisempi verrattuna vuoteen 2020, mutta ero on selitettävissä kyselyn myöhäisemmällä alkamisajankohdalla (kesäkuun alku vrt. toukokuun alku) sekä vastausprosentin alenemisella. Vieraspelaajavastaukset koostuvat Greenfee päiväpelaajista.


Tuloksia:


Jäsenet:

Iitin Golfseuran jäsenten valmius suositella golfyhteisöä on noussut kaikkiaan kahdeksalla yksiköllä vuodesta 2020. Tyytyväisyys yhteisöön on noussut eniten miespuolisilla jäsenillä (nousu jopa 13 yksikköä) sekä jäsenillä, jotka asettuvat ikäluokkaan 31–50-vuotta. Naisten tyytyväisyys golfyhteisöä kohtaan on sen sijaan laskenut 5 yksikköä.

Kyselyssä suositteluhalukkuutta mitataan NPS arvolla, siis arvoasteikolla 1–10. Iitin Golfseuran jäsenistöstä golfyhteisön yleisarvosanaksi vähintään 7 on antanut 92 % vastanneista jäsenistä. Yleisesti Iitti Golfin jäsenkyselyn arvosanat asettuvat hieman valtakunnallisen keskiarvon alle.


Huomattavaa jäsenistön vastauksien jakautumisessa on se, että vastanneista yli 80 % on senioreita (50-v ja vanhempia). Aktiivipelaajia, eli vähintään kerran viikossa Niskaportissa pelaavia, vastanneista on taasen 65 %. Täten vastaukset eivät kerro passiivisempien jäsenten mielipidettä.


Jäsenten sitoutuneisuus golfyhteisöön on kasvussa 2020 verrattuna. Kun 2020 jäsenten sitoutuneisuus oli hälyttävällä tasolla (14 % vastaajista ei näe itseään golfyhteisön jäsenenä kahden vuoden päästä), on tilanne muuttunut parempaan. Tänä vuonna vain 9 % ilmoitti, ettei näe itseään golfyhteisön jäsenenä kahden vuoden päästä, mikä on alle valtakunnallisenkin keskiarvon (11 %). Syyt vaihtaa seuraa eivät eroa muiden golfyhteisöiden syistä.


Iitin Golfseuran jäsenet arvostavat tärkeimmiksi suositteluhalukkuuteensa vaikuttaviksi seuraavat tekijät:

 1. Tunnelma 2. Harjoitusalueet 3. Johto, asiakaspalvelu & tiedotus 4. Hinnat ja tuotteet.


Yllättäen kenttä on tippunut viime vuoden kärkisijalta sijalle 6. Tämä voi viitata myös siihen, että kentän kunto on jäsenille riittävä. Kentän vahvuuksina nähdään kentän fyysinen kunto sekä hyvät tiiauspaikat. Haasteiksi taasen ilmenevät karheikot sekä bunkkereiden kunto. Kuten myös vieraspelaajakommenteissa tulee ilmi, greenien kunto on ollut hyvä ja ne ovat myös selkeitä vahvuustekijöitä kentällä.


1. Tunnelma on ykkössijalla, se on myös ainut seikka, joka vastanneiden jäsenten mielestä on heikommalla tolalla. Golfyhteisön seuraelämä ei ole kovinkaan tärkeää vastanneille jäsenille. Joskin tunnelman ja seuraelämän vastaanottamat arvosanat eivät ole laskeneet viime vuodesta.


2. Harjoitusalueiden osalta lähipelialueeseen ollaan tyytymättömiä, range ja puttiviheriö koetaan riittäviksi.


3. Caddiemastereiden palvelu koetaan hyväksi, kun taasen haasteina jäsenistö näkee golfseuran järjestelmällisen kehittämisen. Johdon arvosanoissa on pieni pudotus (1 yksikkö) johtuen oletettavasti väylän 14 muutostöistä sekä toimistomaksun asettamisesta pelilippuihin. Yleisesti tiedottaminen on parantunut viime vuodesta.


4. Jäsenistö mieltää golfyhteisön hinnat kohtuullisiksi ja jäsenten tyytyväisyys hinnastoon mukailee Itä-Suomen kenttien keskiarvoa.


Vieraspelaajat:

Vieraspelaajien arvosana kentän suositteluhalukkuudelle on pysytellyt viime vuoden tasolla, nousten yhden yksikön verran. Yleisesti ottaen vieraspelaajat ovat tyytyväisiä kokonaisuuteen. Edelleen vieraspelaajista naiset ovat hieman miehiä tyytyväisempiä Iitti Golfiin.

Johtuen myös Suomen Golfsenioreiden pelioikeuksista, Iitti Golfissa vierailevat vieraspelaajat ovat valtaosin seniori-ikäisiä. Viime vuodesta huimin nousu asiakastyytyväisyydessä on tapahtunut 0–10 hcp pelaajien ryhmässä. Tämä on selitettävissä kentän, eritoten greenien, hyvällä kunnolla. Huomattavaa aiempiin vuosiin on, että vieraspelaajien päiväkohtaiset arvosanat ovat tasalaatuistuneet. Perinteiseen tyyliin vieraspelaajien arvosanat nousevat kauden edetessä.


Vieraspelaajat arvostavat tärkeimmiksi suositteluhalukkuuteensa vaikuttaviksi seuraavat tekijät:


1. Tunnelma 2. Kenttä 3. Harjoitusalueet 4. Hinnat & tuotteet 5. Palvelu & tiedotus


1. Golfyhteisön tunnelma koetaan hyväksi ja vieraspelaaja tuntee itsensä tervetulleeksi kentälle
2. Kentän vahvuuksina nähdään kentän fyysinen kunto sekä viheriöiden tasalaatuisuus sekä kunto. Haasteiksi taasen ilmenevät karheikot sekä pallon helppo löydettävyys.
3. Harjoitusalueet, vieraspelaajien silmissä siis range ja puttiviheriö, nähdään toimivina.
4. Vieraspelaaja on erittäin tyytyväinen hintoihin ja kokee ne alhaisiksi.
5. Caddiemastereiden palvelu on hyvää ja vieraspelaaja kokee saavansa riittävästi informaatiota kentästä

Yhteenveto:

Vahvuudet:

 • Vieraspelaajien hinnoittelu
 • Kentän kapasiteetti; Peliaikojen saatavuus ja pelinopeus
 • Caddiemastereiden palvelu
 • Vieraspelaaja tuntee itsensä tervetulleeksi
 • Tiiauspaikat
 • Klubitalo
 • Viheriöt ja väylät


Mahdollisuudet

 • Vieraspelaajien palaute ravintolasta


Uhat

 • Bunkkerit
 • Pelaajakunnan ikääntyminen
 • SeuratoimintaHeikkoudet

 • Karheikot
 • Pallojen etsintä aika
 • Jäsenten kokema tunnelma


Edelleen sekä vieraspelaajat että Iitin Golfseuran jäsenet kokevat kentän matalan käyttöasteen sekä vapaiden tiiaikojen hyvän saatavuuden ehdottomaksi vahvuudeksi.
Kentän kunto koetaan riittäväksi ja arvioinnit paranevat kauden edetessä, mikä on kentän arvosanojen osalta tyypillistä. Hanhet koetaan suurena haittana ja ne ovat edelleen hallitseva teema vieraspelaajien avoimissa vastauksissa.


Klubitalon siisteys on pitänyt hyvän arvosanansa viime vuodesta.

Kiitos palautteistanne kyselyssä!

Haluamme edelleen parantaa tietämystämme niistä tekijöistä, ja olosuhteista, jotka vaikuttavat pelaajiemme kokemuksiin!

Jätä meille palautetta myös kyselyn ulkopuolella.


Iloisin terveisin,
Iitti Golf Oy